Tin công ty

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021 - CÔNG TY CỔ PHẦN LICOGI 17

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 
Đại hội Nhiệm kỳ V (2021 - 2026)
 
THƯ MỜI 
 ________________________
 
         DANH MỤC TÀI LIỆU
    (Kèm file PDF)
         1. Quyết định triệu tập Đại hội:
         2. Thư mời dự họp Đại hội:
         3. Chương trình làm việc của Đại hội  
         4. Quy chế Tổ chức Đại hội:
         5. Quy chế bầu cử tại Đại hội:
 ____________________________________________
 
         Ban Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 - Đại hội nhiệm kỳ V (2021 - 2026) trân trọng thông báo đến Quý Cổ đông của Công ty cổ phần LICOGI17./.
         
Tin liên quan
Công ty cổ phần LICOGI 17
Đia chỉ: Số 2, phố Xuân Diệu, Khu dân cư Thái Học 3, phường Sao Đỏ, thành phố Chí Linh, tỉnh Hải Dương, Việt Nam
Điện thoại: 02203.882.261 | Fax : 02203.882.754
Email: licogi17@gmail.com Website: licogi17.com.vn
Design by NiemTin JSC